POLTURIZM
POLTURIZM AGENCY OF THE TOURIST INFORMATION

Warmly we are meeting the tourist information office at our portal, and we are inviting for using details about the most interesting holiday objects in Poland. Our portal is giving you the possibility of finding for oneself of interesting offers for spending the free time in the holiday object, chosen by oneself this way in the summer as well as winter season. The information presented by us has commercial character and they are intended for organizers of rest as well as individual tourists tourist leisure centres Top Sydety and surroundings.

POLTURIZM POLTURIZM POLTURIZM POLTURIZM POLTURIZM POLTURIZM POLTURIZM tourist leisure centres Top Sydety and surroundings
     
POLTURIZM

CZESZKA

POLSKA - SUDETY
59-850 Świeradów Zdrój
ul. Graniczna 5
tel.: +48 75 78 16 305
czeszka@wzl2.pl
www.czeszka.pl 

CZESZKA Szukasz miejsc wyjątkowych, niezwykłych, specjalnych..? A może tym razem wypoczniesz u nas? Tu wszystko jest zwyczajne, naturalne, proste. Otaczający nas las jest zwykłym lasem, naturalnym, takim, jaki się pamięta z dzieciństwa, albo, jaki chce się pokazać swoim dzieciom lub wnukom. Tuż za oknami można zobaczyć sarenki lub jelenie, usłyszeć śpiew ptaków, las szumi tak samo od wieków, a pobliski strumyk toczy swoje krystalicznie czyste wody w kierunku dolin.

www.czeszka.polturizm.ru 
     
POLTURIZM

AKACJA ***

POLSKA - SUDETY
57-350 Kudowa Zdró
ul. Kombatantów 5
tel.: 48 74 866 27 12
www.akacja.info.pl
akacja@kudowa.pl

The Pension AKACJA /Fortuna/ is situated in the centre of Kudowa Zdrój - a quiet and green place 150 meters away from the Zdrojowy Park and the Pump Room with mineral waters. The healing climate of the health resort helps to cure cardiovascular system illnesses. Our pension is a 100 year old building after a general redecoration.

www.akacja.polturizm.ru 
     
POLTURIZM

MELAFIR

POLSKA - SUDETY
57-540 Lądek Zdrój
ul.Zamenhoffa 4
tel.: +48 74 814 62 74
www.melafir.biz.pl
biuro@melafir.biz.pl

          Ośrodek Rekreacyjno Wypoczynkowy MELAFIR znajduje się w połowie drogi między centrum Lądka Zdroju - Rynkiem a Uzdrowiskiem, w miejscu, które zapewnia spokój, intymność i kontakt z naturą. Budynek leży na terenie ograniczonym z jednej strony wzniesieniem- skarpą, a z drugiej malowniczym potokiem, otoczonym bujną roślinnością iglasto- liściastą, płynącym przez łąkę należącą do terenu Ośrodka.

www.melafir.polturizm.ru www.melafir.polturizm.com.ua
     
POLTURIZM

KALINIEC

POLSKA - SUDETY
58-562 Podgórzyn
Przesieka, ul.Droga Liczyrzepy 1
tel./fax: +48 75 76 21 580
www.przesieka.pl/kaliniec
biuro@kaliniec.com.pl

          KALINIEC Na gości czeka 80 miejsc noclegowych w 3 domach o różnym standardzie - Kaliniec, Wala, Krasnal, Danuta. Kaliniec leży w górnej części Przesieki. Nieopodal jest przystanek autobusowy i węzeł szlaków turystycznych. W dziesięć minut dojdziemy do wodospadu Podgórnej. Przy budynku - obszerny parking, przystosowany do przyjęcia autobusów. Dla młodszych gości przygotowano plac zabaw i boisko sportowe.

www.kaliniec.evroturizm.ru www.kaliniec.evro2012.su
     
POLTURIZM

ARCHITEKTON

POLSKA - SUDETY
58-540 Karpacz
ul. Karkonoska 44
tel.: +48 75 761 95 00
www.architekton.net.pl
dwarchitekton@interia.pl

          ARCHITEKTON położony jest w Karpaczu Górnym (870 m.n.p.m.), w niedużej odległości od kościółka WANG. Przeznaczony jest dla dużych grup autokarowych, na kolonie letnie, ferie zimowe dla dzieci i młodzieży oraz dla gości indywidualnych. Ceny pobytu grup bardzo atrakcyjne.

www.architekton.polturizm.ru www.architekton.evro2012.su
     
POLTURIZM

MAURITIUS

POLSKA - SUDETY
58-580 Szklarska Porêba
ul. Dworcowa 6
tel. 48 75 717 20 85, 717 20 83
www.poczta-polska.pl/mauritius
mauritius@wroclaw.poczta-polska.pl

          Mauritius to oœrodek szkolenia sportu i rekreacji po³o¿ony w Szklarskiej Porêbie - okreœlanej mianem „Per³a Karkonoszy”, miejscowoœci znanej w Europie jako stacja sportów zimowych oraz baza wycieczkowa Oœrodek „Mauritius” przekazuje do dyspozycji Goœci: 98 miejsc noclegowych w pokojach z pe³nym wêz³em sanitarnym, TV SAT, telefonem; jadalniê, bar, 2 klimatyzowane sale konferencyjne z zapleczem audiowizualnym,

www.mauritius.polturizm.ru
     
POLTURIZM

JAS

POLSKA - SUDETY
58-580 Szklarska Porêba
Piastowska 27
tel.: 48 75 717 35 52
jas@ig.pl
www.jas.wszklarskiej.pl

          JAS zlokalizowany jest w spokojnej i najstarszej dzielnicy miasta - Szklarskiej Porêbie Dolnej przy wêŸle szlaków turystycznych. Obiekt sk³ada siê z dwóch budynków po³o¿onych na przeciw siebie (³¹cznie 84 miejsca noclegowe), w których do Pañstwa dyspozycji pozostaje:
- jadalnia;
- sala kominkowa ze sprzêtem graj¹cym;
- stó³ do ping-ponga;

www.jas.polturizm.ru www.jas.evro2012.su
 
POLTURIZM

SZRENICA

POLSKA - SUDETY
58-580 Szklarska Porêba
skr. pocz. 166
tel. 48 75 752 60 11
szrenica@szrenica.pl
www.szrenica.pl

          SZRENICA Schronisko Szrenica usytuowane jest na wierzcho³ku góry o tej samej nazwie (1362 m.n.p.m.), na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, przy g³ównym karkonoskim szlaku turystycznym (czerwony), 300m od granicy (15' do granicznego przejœcia turystycznego z Czechami). Stanowi idealn¹ bazê wypadow¹ i turystyczn¹ zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie.

www.szrenica-1362m.polturizm.ru www.szrenica-1362m.evro2012.su
 
POLTURIZM

COUNTRY SPA

POLSKA - SUDETY
59-540 Œwierzawa
Stara Kraœnica 12
tel.: 48 75 713 44 47
www.countryspa.pl
countryspa@neostrada.pl

          COUNTRY SPA powsta³o, z myœl¹ aby daæ Pañstwu odrobinê wytchnienia od codziennego tempa ¿ycia, stresu i problemów. Proponujemy wypoczynek dla rodzin, grup zorganizowanych czy te¿ pobyty indywidualne. Mamy nadziejê, ¿e pobyt u nas dostarczy Pañstwu jak najwiêcej radoœci i odprê¿enia.

www.countryspa.evroturizm.ru www.countryspa.evro2012.su
   
POLTURIZM

RELAX

POLSKA - SUDETY
57-330 Szczytna k. Dusznik Zdroju
ul. Robotnicza 23
tel./fax. 74 866 92 62
www.relax.duszniki.pl
relax@relax.duszniki.pl 

          RELAX obiekt po³o¿onym na przepiêknej Ziemi K³odzkiej, bogatej w walory przyrodnicze, atrakcyjnej turystycznie o ka¿dej porze roku. Prosimy o zapoznanie siê z nasza ofert¹. Zainteresowanym osobom udzielimy dodatkowych informacji telefonicznie lub za poœrednictwem poczty elektronicznej.

www.relax.evroturizm.ru  www.relax.evro2012.su
 
POLTURIZM

SWITEZ

POLSKA - SUDETY
58-580 Szklarska Porêba
ul. 1-go Maja 34
tel./fax. 48 75 717 23 20
www.switez.neostrada.pl 
switez-znp@wp.pl

          SWITEZ Dom po³o¿ony jest w lesie, blisko centrum, 700m od Wyci¹gu Krzese³kowego na Szrenicê. Budynek 100-letni, zadbany. Posiada 107 miejsc noclegowych. Pokoje z umywalkami. Na korytarzach sanitariaty i prysznice (6 kabin na piêtro). Dysponujemy du¿¹ œwietlic¹, sal¹ telewizyjn¹, jadalni¹ i klubokawiarni¹. Teren ogrodzony, mo¿liwoœæ parkowania samochodów i autokarów przy budynku (parking niestrze¿ony).

www.switez.polturizm.ru  www.switez.evro2012.su 
 
POLTURIZM

PRZEDWIOSNIE

POLSKA - SUDETY
58-530 Kowary
ul. Górnicza 22
tel.: 48 75 718 22 03
www.przedwiosnie.prv.pl
przedwiosniemswia@tlen.pl 

          PRZEDWIOSNIE jest oœrodkiem po³o¿onym 10 km od granicy z Czechami, 3 km od Karpacza, 700 m od centrum miasta, w parku o powierzchni 2 ha. Po³o¿enie obiektu sprawia, ze jest on doskona³¹ baz¹ wypadow¹ w ró¿ne czêœci Kotliny Jeleniogórskiej oraz bli¿sze i dalsze zak¹tki Karkonoszy, zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej oraz Rudaw Janowickich a tak¿e naszych niemieckich s¹siadów.

www.przedwiosnie.polturizm.ru www.przedwiosnie.evro2012.su
 
POLTURIZM

MIESZKO

POLSKA - SUDETY
58-540 Karpacz
ul. Mickiewicza 2
tel.: 48 75 643 99 22
www.mieszko.karpacz.pl
recepcja@mieszko.karpacz.pl 

          MIESZKO po³o¿ony w œcis³ym centrum Karpacza w przepiêknym architektonicznie budynku z koñca XIX w. Organizujemy wypoczynek indywidualny i grupowy: wycieczki, kursokonferencje, szkolenia, zjazdy itp. Oferujemy: pokoje 2, 3, 4 osobowe z pe³nym wêz³em sanitarnym, Tv-Sat, telefonem, sala restauracyjna na 200 os. - dancingi, wesela, bankiety, koncerty itp., barek, kawiarnia, bilard

www.mieszko-karpacz.polturizm.ru www.mieszko-karpacz.evro2012.su
 
POLTURIZM

LESNE ZACISZE

POLSKA - SUDETY
58-540 Karpacz
ul. Skalna 94
www.lesnezacisze.euroadres.pl 
mumizna@wp.pl

          LESNE ZACISZE oferujemy zakwaterowanie w pokojach 2,3 i 4-osobowych z ³azienkami i w wiêkszoœci z balkonami. Pokoje wyposa¿one s¹ m.in. w telewizor i czajnik elektryczny. Do dyspozycji goœci jest kuchnia lub mo¿liwoœæ wykupienia posi³ków po wczeœniejszym uzgodnieniu: œniadanie, obiadokolacja.

www.lesnezacisze.polturizm.ru  www.lesnezacisze.evro2012.su 
 
POLTURIZM

SKARBNIK

POLSKA - SUDETY
58-540 Karpacz
ul. Kolejowa 13
tel.: 48 75 761 95 86
www.skarbnik.nat.pl
skarbnik@nat.pl

          SKARBNIK po³o¿ony jest w Karpaczu Dolnym na skarpie rzeki £omnicy, w odleg³oœci ok. 1 km od centrum miasta.

www.skarbnik.polturizm.ru  www.skarbnik.evro2012.su
 
POLTURIZM

GEOVITA

POLSKA - SUDETY
58-321 JUGOWICE
ul. Gazowa 3
tel.: 48 74 845 32 69 do 73
fax.: 48 74 845 32 07
www.geovita.pl
jugowice@geovita.pl

          Niewielka miejscowoœæ po³o¿ona z dala od zgie³ku i wrzawy w malowniczej dolinie Bystrzycy pomiêdzy Górami Sowimi i Wa³brzyskimi sprawi, ¿e ka¿dy mi³oœnik natury bêdzie oczarowany urlopem spêdzonym w jugowickich lasach. W tej oazie ciszy i spokoju na Goœci czeka kameralny kompleks wypoczynkowy - Centrum Konferencji i Rekreacji GEOVITA. Wysoki standard, przyjazna atmosfera i barwny krajobraz sprzyjaj¹ zarówno pracy twórczej, jak i rodzinnemu wypoczynkowi.

www.geovita-jugowice.polturizm.ru
     
POLTURIZM

Z£OTY SEN

POLSKA - SUDETY
59-820 Z³otniki Lubañskie
Leœna
tel.: 48 75 721 13 92
www.eltur-global.pl/zloty_sen.html
zlotysen@eltur-global.pl

          Z£OTY SEN Oœrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy to wyj¹tkowy i uroczy zak¹tek na Dolnym Œl¹sku, po³o¿ony wœród karkonoskich lasów, tu¿ nad Zalewem Leœniañsko - Z³otnickim. Panuj¹ tu idealne warunki do wypoczynku, a otaczaj¹ca cisza pomo¿e ka¿demu znaleŸæ spokój i wytchnienie.

www.zlotysen.polturizm.ru
     
POLTURIZM

OLIMP

POLSKA - SUDETY
Szklarska Poreba Gorna
ul. 1-go Maja 62
tel./fax: 48 75 717 23 42
www.olimp-rzemieslnik.pl
recepcja@olimp-rzemieslnik.pl

          Oœrodek Olimp po³o¿ony w zaciszu leœnym, 15 minut spacerem od centrum Szklarskiej Porêby, oferuje wypoczynek i relaks zarówno goœciom indywidualnym, grupom turystycznym, jak i uczestnikom szkoleñ, konferencji i biznesmenom. Atutem Oœrodka jest posiadanie krytego basenu.

www.olimp.polturizm.ru
     
POLTURIZM

ORW GAWRA

POLSKA - SUDETY
58-580 Szklarska Porêba
ul. Turystyczna 24
tel.: 48 75 717 20 08
www.polturizm.ru
gawra@gawra.pl

          Oœrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy GAWRA to wyj¹tkowy i nowoczesny oœrodek szkoleniowo-rekreacyjny o wysokim standardzie wyposa¿enia i jakoœci us³ug. Po³o¿ony jest u podnó¿a gór - 50 m. od dolnej stacji wyci¹gu krzese³kowego na Szrenicê. Oœrodek dysponuje 55 miejscami noclegowymi w standardzie (67 rodzinnymi) w pokojach 1, 2, 3, 4 osobowych.

www.gawra.polturizm.ru
     
POLTURIZM

GORNICZA STRZECHA

POLSKA - SUDETY
Szklarska Porêba
ul. Wysoka 7
tel.: 48 75 717 26 53
www.gorniczastrzecha.interferie.pl
gorniczastrzecha@interferie.pl

          Dom Wypoczynkowy GÓRNICZA STRZECHA po³o¿ony jest w zacisznej dzielnicy Szklarskiej Porêby - Marysin nad potokiem Kamieñczyk. Obiekt znajduje siê w otoczeniu lasu, sk¹d blisko do centrum miasta jak i do dolnej stacji kompleksu narciarskiego Ski Arena Szrenica. Dogodne po³o¿enie oœrodka sprawia, i¿ jest on atrakcyjnym punktem wypadowym na szlaki turystyczne Karkonoskiego Parku Narodowego. W okolicy przy Kruczych Ska³ach, znajduje siê Centrum Sportów Ekstremalnych.

www.strzecha.polturizm.ru
     
POLTURIZM

POLANA

POLSKA - SUDETY
58-540 Karpacz
ul. Sarnia 2
tel./fax: 48 75 76 19 276
www.polana.karpacz.pl
owpolana@poczta.onet.pl

          POLANA Serdecznie zapraszamy Pañstwa w Karkonosze do malowniczo po³o¿onego miasta Karpacza. Od lat Karpacz jest atrakcyjn¹ miejscowoœci¹ wypoczynkow¹, zarówno w lecie jak i zimie. Urzekaj¹ce widoki, czyste górskie powietrze, piêkne szlaki turystyczne to najwa¿niejsze atuty okolicy

www.polana.polturizm.ru
     
POLTURIZM

LECH I CZECH

POLSKA - SUDETY
57-540 L¹dek Zdrój
ul. Lutynia 26
tel.: 48 74 814 84 67
www.sudety.info.pl/lechiczech
lechiczech@ladek.com.pl

          Oœrodek Lech i Czech po³o¿ony w lesie na obrze¿ach najstarszego uzdrowiska w Polsce - L¹dka Zdroju. Do dyspozycji goœci: 45 miejsc noclegowych w pokojach z pe³nym wêz³em sanitarnym, kuchnia samoobs³ugowa, sala jadalna i kominkowa, oraz sala konferencyjna, teren zielony wokó³ obiektu z miejscem do odpoczynku, boiskiem do siatkówki oraz miejscem do grillowania i wieczornego ogniska.

www.lechiczech.polturizm.ru
     
POLTURIZM

AGAT

POLSKA - SUDETY
57-350 Kudowa-Zdrój
ul. S³owackiego 14
tel.: 48 74 866 18 87
www.agat-kudowa.pl
serwis@agat-kudowa.pl

          Agat - Oœrodek Wypoczynkowy oferuje wiêcej niz tylko wygodne mieszkanie, dobre jedzenie i mo¿liwoœci odprê¿enia siê. Zalet¹ naszego oœrodka jest bardzo korzystne po³o¿enie w œlepej uliczce pe³nej zieleni miêdzy skrajem i centrum miasta. Nasz oœrodek le¿y na wzniesieniu otoczony cudown¹ zieleni¹, gdzie mog¹ Pañstwo spacerowaæ i rozkoszowaæ siê woln¹ natur¹. W niedaleko po³o¿onym Parku - Zdrój (400 m od naszego objektu) mog¹ Pañstwo wykorzystaæ si³y natury tryskaj¹ce ze Ÿróde³ naszego zdroju, urzec dusze i wypocz¹æ.

www.agat-kudowa.polturizm.ru
     
POLTURIZM

MIESZKO

POLSKA - SUDETY
57-340 Duszniki Zdrój
Zieleniec 134
tel./fax: 48 74 811 23 66
www.zieleniec.pl
mieszko@zieleniec.pl

          MIESZKO sk³ada siê z dwóch budynków mieszkalnych oraz budynku rekreacyjnego. Oferuje 57 (47+10) miejsc noclegowych w 2,3,4 os. pokojach z ³azienkami. Dysponuje kuchni¹ z ca³odziennym wy¿ywieniem, która poleca domowe jedzenie, stylow¹ jadalniê oraz drink-bar.

www.mieszko.polturizm.ru
     
POLTURIZM

WISLAP

POLSKA - SUDETY
57-450 Sokolec 33
tel./fax: 48 74 871 61 74
www.wislap.republika.pl
wislap@poczta.onet.pl

          WISLAP oœrodek wypoczynkowy oferuje- obs³uga ca³oroczna i tanie wy¿ywienie wczasy i zielone szko³y kolonie i zimowiska dla dzieci i m³odzie¿y wycieczki z obs³ug¹ przewodnika obozy rehabilitacyjne dla osób niepe³nosprawnych zabiegi bioenergoterapeutyczne

www.wislap.polturizm.ru
     
POLTURIZM

NAZWA OBIEKTU

POLSKA - SUDETY
00-000 MiejscowoϾ
ul. Nazwa nr
tel.: 48 00 000 00 00
www.polturizm.ru
polturizm@polturizm.ru

          OŒRODKI informacja

www.polturizm.ru
     
  Valid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!  
     
Рейтинг@Mail.ru